Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Sint Bavo is onderdeel van Elevantio

Scoba

1890 - heden

De Sint Bavoschool

Op 4 mei 1890 wordt, zoals terug te vinden is in de gemeentearchieven, ".....eene bijzondere school opgericht, die onder het Bestuur staat van het RoomschCatholiek Kerkbestuur.... ". Reeds bestaande scholen in Oostburg zijn in die tijd de Openbare school en de "School met de Bijbel".  De nieuw opgerichte school is gevestigd aan de Raamstraat, en haar volledige naam luidt .
Uit een jaarverslag van de gemeente Oostburg blijkt dat er in dat jaar 48 jongens en 47 meisjes de school bezoeken. Het onderwijzend personeel bestaat uit slechts één persoon, het hoofd der school, tevens enige leerkracht, in de persoon van dhr. P.J. Bouwens afkomstig uit Woensdrecht. Ook is er op dat moment een "Roomsch Catholieke Bewaarschool" die eveneens gerund wordt door slechts één persoon, en 41 bezoekende kinderen telt.
In 1894 wordt er al melding gemaakt van een extra onderwijzer, terwijl het handwerkonderwijs wordt gegeven door "...eene der religieuzen uit het St. Anthoniusgesticht....".
In 1919 telt de school al drie leerkrachten, een hoofdonderwijzer in de persoon van de heer J.A. Borrenbergs, met daarnaast nog twee onderwijzers: de heren L.P. Basting en A. Lauret. Het jaarinkomen van de hoofdonderwijzer bedroeg in die tijd fl. 2910, en de onderwijzers moesten rondkomen met fl. 1410 per jaar.

Hieronder een foto uit 1919, ingezonden door frère J. Verdegem, op de foto te zien links naast de jongen met het schoolbord.

De drie onderwijzers Borrenbergs, Basting en Lauret staan er bij
(meester Lauret staat tweede van links, naast hem dhr. Basting en rechtsachter hoofdonderwijzer Borrenbergs)

Ook is er de "Bewaarschool", onder leiding van zuster Agnes, waar de kleintjes terecht kunnen.

Ook deze foto is ingezonden door dhr. J. Verdegem en dateert eveneens uit 1919. Zijn broer (G. Verdegem) staat bij het kruisje.

In 1920 wordt dhr. Lauret benoemd tot hoofd van de school, in 1921 komt juffrouw Euphrasia Buyck in dienst en in 192 3 juffrouw Elvira van den Boscche. De iets ouderen onder ons die op de St. Bavoschool zaten, zullen zich haar zeker nog herinneren, en ook haar woonhuis (met erker) aan de Schoolstraat, waar zij met haar drie ongetrouwde zusters huisde.

Juffrouw Elvira ("Fie") van den Bossche

De foto is genomen ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum.

 

Uit een foto uit 1921 blijkt dat de school in dat jaar officieel geopend werd, zie onder.

Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van de opening van de St. Bavoschool op 7 maart 1921.
Op de voorste rij zitten: schoolhoofd A. Lauret, wethouder J.H. van Peenen, inspecteur J.N. Pattist van het lager onderwijs, deken A. Rops, graaf Breidel uit Gent (wiens familie weldoenster van de parochie was), brugemeester H.S. Gratama van Oostburg, burgemeester A. Hendrikse van IJzendijke en Waterlandkerkje en wethouder Iz. Risseeuw. Daarachter staan: kapelaan Van Horsigh, architect A. Groosman (Middelburg), Ed. Doolaege (lid van het kerkbestuur), de raadsleden W.J. Nortier en E.H. de Milliano en de onderwijzers A. Standaert, mejuffrouw Boerjan en Basting. Onmiddelijk daarachter staan: F. de Smet (lid van het kerkbestuur), raadslid J. de Puyt, koster H. Fierens, gemeentesecretaris P. de Hullu en verder wat geestelijken uit de streek. De heren dragen als hoofddeksel een hoge hoed, een "hondekotje" (bol- of kastorenhoed) of een "heulehoed" (gleufhoed). De witte boord is enkel of dubbel opstaand, plat of gepunt.

Een foto uit 1930
 

Rechts dhr. Lauret en dhr. de Bruyne, Links juffr. v/d Bossche en juffr. Buyck


De school aan de Raamstraat moest plaats maken voor het nieuwe ziekenhuis achter het bestaande Sint Antoniusgesticht. Zodoende wordt er een nieuwe school gebouwd, die in 1933 in gebruik genomen wordt. De school ligt op de hoek van de Tragel en de weg naar Waterlandkerkje.

Een foto uit 1933 ingestuurd door mevr. Gerda Sturm die ook op de foto staat. Verder ziet u juffrouw van den Bossche, juffrouw Buyck, meester Lauret en meester de Bruyne.

De personele bezetting is dan als volgt: A. Lauret (hoofdonderwijzer), meester Juliën de Bruyne, juffrouw Buyck, juffrouw van den Bossche en juffrouw Palmira Lecluyze. Deze laatste blijft tot plm. 1942 aan de school verbonden, waarna zij naar het klooster van de Carmelitessen te Hulst vertrekt.

Het aantal leerlingen in die tijd ligt rond de 180.

Een foto uit 1939, net vóór de oorlog.
Dit zijn klas 2 en 3 met juffr. E. Buyck

De oorlog brengt grote veranderingen teweeg. Het schoolgebouw wordt in 1942 door de Duitsers bezet en gebruikt als opslagplaats van levensmiddelen voor de Duitse Wehrmacht. Daardoor was men genoodzaakt om noodlokalen te betrekken. De eerste klas werd ondergebracht in een onderkelder bij juffrouw Buyck aan de Zuidzandsestraat (waar nu het gemeentehuis staat), de tweede en derde klas in het sigarenmagazijn van de fa. Smeets aan de Oudestad (waar later de garage van Adriaansen in gevestigd was), de overige klassen in een graanpakhuis van de fa. de Bruijckere aan de Zuidzandsestraat, hetgeen voor de kinderen begrijpelijkerwijs veel problemen met zich meebracht. Na de zomervakantie verhuisden deze klassen naar de bovenverdieping (magazijnen) van de winkel van Bonte op de Markt.
Bij de bevrijding werd het schoolgebouw op 30 september 1944 door vier raketbommen getroffen en praktisch geheel vernield. Men kon een tijdelijk onderkomen vinden in het Katholiek Jeugdhuis, dat door het Kerkbestuur ter beschikking gesteld werd. Dit bood weinig comfort en ook geen buitenspeelplaats, zodat de kinderen op straat moesten spelen en ook geen gymlessen kregen.

Koninginnedag 1947

De school is hier nog gevestigd in het Patronaatsgebouw te Oostburg

Dhr. J. de Bruyne vertrekt in 1945 naar Zandstraat (Sas van Gent), waar hij hoofd van de school wordt. In zijn plaats komt juffrouw Alice Lauret (de dochter van hoofdonderwijzer Lauret) tot 1947

In 1947 wordt de officiële aanvraag voor de bouw van de nieuwe school ingediend. De aannemer is de firma Voet en de beraamde kosten zijn fl. 99.400,-

De nieuwe school wordt gebouwd aan de Breydelstraat, deze straat is genoemd naar de Brugse familie Breydel, de weldoeners der Katholieke gemeenschap in Oostburg, die ook de bouw van de eerste R.K. lagere school bekostigden.

Op deze foto, gemaakt bij aanvang van een schoolreisje, is de hoofdingang van de St. Bavoschool te zien, met de fietsenstalling. Geheel rechts juffrouw van den Bossche

Onderstaande foto toont een overzicht van het schoolplein en de ingang. De kerk achter de school heeft nog geen kerktoren!

In 1951 wordt de heer P.C. Roozen aangesteld als onderwijzer. Meester Roozen zal in 1960 dhr. Lauret opvolgen als hoofd van de school.

Dhr. Lauret en Dhr. Roozen op het afscheidsfeest in dec. 1960

In 1953 komt dhr. Verdonck in dienst, die later weer zal vertrekken om leraar te worden aan scholengemeenschap St. Eloy. Hiervoor komt juffrouw Anneke Corveleijn uit Aardenburg in de plaats Deze juffrouw Corveleijn was onderwijzeres in Zandstraat van 1954 tot 1957, daarna kwam zij in Oostburg werken, maar vertrok niet lang daarna naar Denekamp wegens huwelijk, waar zij nu nog woont als weduwe Jomes-Corveleijn.

In 1958 komt de heer J. van Broekhoven het team versterken, en in 1960 wordt juffrouw S. Aers benoemd wegens toename van het aantal leerlingen. Juffrouw Aers geeft les in klas 3 (1960-1962) en later in klas 5, hetgeen zij tot haar pensionering zal blijven doen.
Het leerlingenaantal, dat in de jaren veertig gemiddeld nog rond de 130 zat, is in 1960 gestegen tot 208.

Vanaf augustus 1960 rijdt er een busje om de kinderen uit het Eiland op te halen. Dit busje rijdt tot augustus 1971

Het schooljaar 1961-1962 is dhr. O. van Hevele in dienst. Hij geeft les aan de 5e klas, maar verlaat de school om les te gaan geven op St. Eloy.
Van 1962 tot 1965  is dhr. H. de Croock uit Breskens leerkracht van klas 4, hij vertrekt later naar Gelderland.

Juffrouw Buijck stopt met haar werkzaamheden in 1964 en wordt opgevolgd door juffrouw van Buijten.

In 1968 bereikt juffrouw van den Bossche de pensioengerechtigde leeftijd. Zij wordt opgevolgd door juffrouw Marie-LouisePlasschaert, waarvoor later juffrouwMarijke Plasschaert (1971) voor in de plaats zal komen (beiden geven les aan de eerste klas). Tevens komt dhr. George de Sutter het team versterken

De personeelsbezetting in 1971 is als volgt:

Eerste klas (groep 3): juffr. Wies Plasschaert
Tweede klas (groep 4): meester Ko van Broekhoven
Derde klas (groep 5): juffr. van Buijten
Vierde klas (groep 6): meester George de Sutter
Vijfde klas (groep 7): juffr. Sylva Aers
Zesde klas (groep 8): meester Cees Roozen
(tevens hoofd van de school)

Meester de Sutter verlaat de St. Bavoschool om les te gaan geven aan de toenmalige school voor Bijzonder Lager Onderwijs de "Prins Willem Alexanderschool" en wordt opgevolgd door meester de Ruysscher.
Tevens verruilt meester Roozen in die periode zijn hoofdonderwijzerschap voor een baan als docent geschiedenis aan de Scholengemeenschap St. Eloy (nu het Zwincollege). In zijn plaats wordt meester J. Steyaert benoemd tot hoofd van de school en tevens leerkracht van de zesde klas (1971).

Hieronder de eerste teamfoto met meester Steyaert als
hoofd van de school (1972)

Op de bank vlnr: meester Herbert de Ruijsscher, meester Jan Steyaert, juffrouw Sylva Aers
Daarachter: juffrouw Marijke Plasschaert, juffrouw van Buijten en meester Ko van Broekhoven.

In deze samenstelling zal het team enige tijd blijven functioneren, tot aan het pensioen van meester van Broekhoven.

Hieronder twee foto's van het schoolgebouw, zoals het er uitzag vóór de ingrijpende verbouwing eind jaren zeventig.


Hoofdingang

Buitenzijde met parkeerplaatsen

In 1972 wordt het Kinderkoor opgericht, na een gelegenheidsoptreden bij het huwelijk van juffrouw Aers, de leerkracht van klas 5. Dit optreden bevalt zo goed, dat dhr. Steyaert besluit om wekelijks te gaan repeteren, zodat het kinderkoor een feit is. Dhr. de Ruijsscher zal fungeren als "assistent-dirigent".

In 1974 ontstaan plannen voor een ingrijpende verbouwing van de school, en in 1977 wordt de geheel vernieuwde school heropend door inspecteur Geleijns
Dhr. van Broekhoven gaat met pensioen in 1978 en wordt opgevolgd door dhr. J. Leenhouwers. Tevens wordt een zevende leerkracht aangesteld

Teamfoto uit 1980


Vlnr:
-juffr. Fruijtier-Aers
-juffr. van Buijten
-dhr. Steyaert
-juffr. Plasschaert
-dhr. den Teuling
-dhr. Leenhouwers
-dhr. de Ruysscher

In 1988 gaat juffrouw Fruijtier met pensioen. Juffrouw Marijke Lampaert en juffrouw Karin de Smet komen het team versterken, dit als gevolg van de samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school tot "Basisschool".

Teamfoto uit 1990

In maart 1993 komt meester Marc van Vlierberghe op school werken wegens toename van het aantal leerlingen. In 1997 zijn het zelfs twee nieuwe leerkrachten die aan het bestaande team worden toegevoegd, te weten: juffrouw Rietje Ghijs en meester Rini Heijwegen
Meester Steyaert en zijn vrouw Mieke nemen afscheid van de school in 1998. De directeursfunctie wordt overgenomen door dhr. Marc van Vlierberghe Veel nieuwe leerkrachten komen het team versterken, zoals blijkt uit onderstaande teamfoto van 2000. In augustus komt juffrouw Ellen den Hamer in dienst, opnieuw wegens toename van het leerlingenaantal. Ook juffrouw Marloes Tresonie begint dit jaar haar werkzaamheden op deze school.
Omdat er door het vertrek van het echtpaar Steyaert en de benoeming van meester Marc tot directeur, ruimte ontstaat voor een nieuwe leerkracht, krijgen we in oktober 1998 weer een nieuw gezicht: meester Mario van den Bunder.
Vanaf september 1999 komt juffrouw Tiny Simonse op de St. Bavoschool, in eerste instantie als vervangster wegens ziekte van meester Mario, maar later als vast personeelslid. Tevens start juffrouw Ina van Vlierberghe haar werkzaamheden als assistente bij de kleuters van de St. Bavoschool
Meester Michael Lips, het derde nieuwe gezicht van dat jaar, blijft niet lang: in 2000 aanvaardt hij een volledige baan aan de "Meerstromenschool" te Groede. In 2000 neemt juffrouw Rietje Ghijs afscheid van de school. Zij zet haar loopbaan verder in Sluis aan de basisschool "Sint Jan". In 2000 komt meester Harry de Greef in dienst, om een jaar later weer afscheid te nemen en zijn werkzaamheden voort te zetten aan de basisschool "de Hoge Plaat" te Hoofdplaat. Tevens werkt juffrouw Nadja Tanghe een aantal maanden op onze school. Zij gaat daarna naar basisschool "De Schelphoek" te Breskens.

vooraan (vlnr): meester Mario van de Bunder en meester Marc van Vlierberghe
2e rij: juffr. Annoushka Boussen, juffr. Sandra Hoek, juffr. Tiny Simonse, juffr. Ellen den Hamer
3e rij: meester Harry de Greef, juffr. Marijke Lampaert, juffr. Linda Mabesoone-Vermue, meester Rini Heijwegen, meester Herbert de Ruijsscher
achterste rij: meester Rob den Teuling, juffr. van Buijten, juffr. Marijke Plasschaert, juffr. Ina van Vlierberghe

In 2001 is het leerlingenaantal weer flink gestegen, en voert de overheid een klassenverkleining door in de onderbouw, waardoor we juffrouw SandraHoek kunnen benoemen als nieuwe leerkracht op onze school.
Gelijktijdig met juffrouw Sandra begint juffrouw Anouschka Boussen als nieuwe vervanger van meester Mario. Zij kan later ook benoemd worden als vaste leerkracht.
In 2002 krijgt juffrouw van Buijten eervol ontslag, na 38 jaar werkzaam te zijn geweest op de St. Bavoschool. Ook juffrouw Karin de Smet-van Vooren verlaat de school, om te gaan werken in Noord-Brabant. In datzelfde jaar komt juffrouw Ria Luteyn het team versterken en ook juffrouw Jessica Leenhouwers start in dit jaar haar werkzaamheden op de St. Bavoschool. Dit om de vrijgekomen formatie in te vullen en om de groei van de school op te vangen.
En de school blijft maar groeien, zodat in 2004 meester Ralph Zegers benoemd wordt.
Eind schooljaar 2004-2005 vertrekt meester Ralph om te gaan werken in het voortgezet onderwijs in Terneuzen. Juffrouw Joke van Bendegem is zijn opvolgster
In januari 2006 is juffrouw Tiny Simonse minder gaan werken. Daardoor kwam er plaats vrij voor juffrouw Eva Bonte, die als nieuwe leerkracht kon starten
Per 1 augustus 2006 ging meester Herbert de Ruysscher met de FPU, na meer dan 40 jaar onderwijs. Hierdoor kon juffrouw Eva een volledige baan krijgen op onze school..
Per 1 januari 2007 nam de school opnieuw afscheid van twee personeelsleden. Juffrouw Marijke Lampaert en juffrouw Ina van Vlierberghe namen net voor de vakantie feestelijk afscheid van de school. Juffrouw Marijke had meer dan 40 dienstjaren achter de rug. Juffrouw Ina was de persoonlijk assistente van juffrouw Marijke en moest dus ook afscheid nemen. Tevens begon er een nieuwe juf in groep 2: juffrouw Dominique de Witte. Zij vulde de vrijkomende formatieplek in.

In de loop van het schooljaar 2006-2007 groeide de school nog wat verder en dat resulteerde in een nieuw gezicht op school bij de meesters en juffen. In april 2007 begon juffrouw Sandra de Block in de kleutergroepen. Zo kon de school het aantal kleuters per groep beperkt houden.
Aan het eind van dat schooljaar, in juli 2007, gaf juffrouw Sandra Hoek aan dat zij graag wat dichter bij haar woonhuis wilde werken. Zij besloot om in Aardenburg op basisschool 'Op Dreef' te gaan werken, een school die ook binnen ons bestuur valt. Door het vertrek van juffrouw Sandra Hoek kon juffrouw Sandra de Block een volledige baan krijgen binnen ons team en was er nog vacatureruimte over. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, augustus 2007, startte juffrouw Monique Lafort als nieuwe leerkracht op de Sint Bavoschool. Door het afscheid van de intern begeleider, meester Rini die "aan de overkant" gaat werken, komt juffrouw Bertie als intern begeleider op onze school werken.

Aan het eind van het schooljaar 2007-2008 vertrok Meester Mario naar het Zwincollege. Door zijn vertrek kwam er vacatureruimte vrij. Deze werd ingevuld door Meester Wietse Lips en Juffrouw Krijna Roelse. Zij begonnen in het nieuwe schooljaar als nieuwe leerkrachten op de Sint Bavoschool. Beiden hadden aanvankelijk een deeltijdbaan waarbij ze ook gezamenlijk een vervanging invulden. De school bleef ondertussen precies even groot als voorgaande jaren, voor het derde achtereenvolgende jaar telde de Sint Bavoschool 217 leerlingen op teldatum. 
Op 1 januari 2009 nam Juffrouw Ria Luteijn afscheid van de school, zij ging met pensioen. Door intern te schuiven konden juffrouw Krijna en meester Wietse meer werken en kwam er op dat moment dus geen nieuw personeelslid bij.

Per 1 februari 2009 nam juffrouw Jessica afscheid van de Sint Bavoschool wegens een verhuizing naar Brabant. Vanaf diezelfde dag kwam juffrouw Anneke van Hevele bij het lerarenteam. Juffrouw Anneke had de afgelopen jaren gewerkt in Aardenburg. Per 1 oktober 2009 nam juffrouw Sandra ook afscheid van de school, zij verhuisde naar 'de overkant' en daar ging ze ook als leerkracht aan de slag. Juffrouw Joanne van Graefschepe vult vanaf die dag de vrijkomende formatie in. Zij had het vorige schooljaar al één dag in de week ingevallen in de kleutergroep en heeft nu ook een plaats in het lerarenteam gekregen. Het schooljaar daarna kwam, wegens groei van de school, juffrouw Stephanie de Valcke ook op onze school werken.

Per 1 oktober 2011 werd juffrouw Marijke Plasschaert directeur van de Meerstromenschool in Groede, waar zij haar loopbaan voortzette. De vrijgekomen uren gingen naar juffrouw Marisa Laperdrix en juffrouw Corinda du Puy. Ook meester Wop de Boer komt bij ons werken. Hij komt van de Meerstromenschool naar onze school. Aan het eind van het schooljaar 2011-2012 gingen ook juffrouw Anneke en juffrouw Ellen naar de Meerstromenschool. Juffrouw Leanne Blaakman is de enige nieuwe juf op die op dat moment het team komt versterken.

In de jaren daarna blijft de school stabiel in leerlingenaantal, rond de 200 kinderen. Op personeelsgebied zijn er regelmatig  vervangers voor langere tijd aanwezig voor bijvoorbeeld juffen die zwanger waren. Door veranderende wetgeving is het voor een school bijna onmogelijk om nog nieuw personeel in vaste te nemen. Een van de juffen die in de zogenaamde pay-roll-constructie komt werken is juf Daniëlle Steijaert.

In 2015 viert de school haar 125-jarig bestaan. Ook de jongste school van Oostburg is een jaartje ouder geworden. We vieren dit nog in het "oude" gebouw, want in het najaar van 2015 verhuizen we naar het nieuwe MFC. Pal naast het oude gebouw is een mooi, nieuw gebouw verrezen waarin de Bavoschool de grootste gebruiker is. Samen met de Openbare Basisschool, de Stichting Kinderopvang en de GGD hebben we nu een gebouw waarin we ons onderwijs nog beter vorm kunnen geven. Transparantie is het meest opvallende in dit gebouw met zijn grote ramen en schuifdeuren met veel glas.

U mist waarschijnlijk het overzicht van leerkrachten in de tekst en foto's van personeelsleden. Vooruitlopend op de wet op de privacy, zijn we hier mee gestopt.

In augustus 2019 is er weer een grote verandering; we gaan als interconfessionele school verder. Basisschool de Drieklank en de Sint Bavoschool worden samengevoegd. Met een kleine 200 kinderen en een groot aantal aanmeldingen, starten we het schooljaar 2019-2020 vol vertrouwen in de toekomst. De naam van de school blijft zoals deze was; de naam van een goed product moet je niet wijzigen.
In de jaren na 2019 groeide de school gestaag door naar bijna 230 kinderen in 2021 en telde de school 10 groepen.
 

In augustus 2021 gaat het bestuur van de Sint Bavoschool, Scoba, op in Elevantio, een nieuw bestuur van (dan) 39 scholen is West- en Oost Zeeuws Vlaanderen. Samen sterk om alle uitdagingen die het onderwijs biedt aan te gaan. 
In maart 2022 richt de Sint Bavoschool in het oude gebouw van de Drieklank het TaalExpertiseCentrum (TEC) op om anderstaligen 3 dagen van de week een “taalbad” te geven, zodat ze na een jaar volledig kunnen deelnemen aan onderwijs op hun thuisnabije school. 

In augustus 2023 heeft de directeur, Marc van Vlierberghe, een nieuwe functie aanvaard als teamleider op het bestuurskantoor van Elevantio en wordt hij opgevolgd door Marloes Tresonie-de Krijger.