Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 25-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Proefwerken en data om te onthouden
- GMR Elevantio
- Schoolfruit
Algemeen

Afgelopen week is het filmpje over de schooltijden aan alle ouders/verzorgers verzonden en is de flyer om uw voorkeur kenbaar te maken met de kinderen meegegeven. Helaas zorgde een positieve coronatest er voor dat ik deze week niet op school aanwezig kan zijn om eventuele vragen hierover te beantwoorden. Want hoewel we in het filmpje vooral zakelijke informatie proberen te geven, kan ik me voorstellen dat er toch nog enkele vragen blijven. En die wil ik toch ook graag proberen te beantwoorden. Dat gaat  in een kort gesprekje vaak veel makkelijker dan via mail.  Er is iets voor en tegen elke variant in te brengen en ik kan ook niet voorspellen wat de uitkomst van de raadpleging zal zijn, maar er zijn wellicht ook vragen waar wel een antwoord op te geven is.

Daarnaast is er deze week ook heel wat tijd gaan zitten het voorbereiden op de komst van kinderen uit Oekraïne. Gelukkig doe ik dat niet alleen. Binnen ons bestuur Elevantio is een plan gemaakt om voor een goede opvang te zorgen. Dit is, samen met de 3 gemeenten en de collega's van het andere schoolbestuur in Zeeuws Vlaanderen verder uitgewerkt. In Hulst, Terneuzen en Oostburg komt er een Taal Expertise Centrum (TEC). Op zo'n TEC is plaats voor 15 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 uit Oekraïne en zij krijgen een “taalbad” zoals we dat wel noemen. Heel veel taalonderwijs zodat ze na de zomervakantie eventueel een reguliere basisschool in kunnen. Deze klas komt in het gebouw van de voormalige Drieklank. U snapt dat er heel wat voorbereiding aan vooraf gaat, maar op 18 april willen we de 3 TEC's laten starten. Het grootste probleem zal nog zijn om genoeg geschikt personeel te vinden. De praktische problemen kosten ook tijd, maar daar zijn vaak ook praktische oplossingen voor. Het TEC in Oostburg valt straks onder onze school. Tot de zomervakantie mag ik ook directeur van deze bijzondere klas zijn. Er zullen vast evenementen zijn waarbij we de kinderen uit het TEC bij onze activiteiten kunnen betrekken, maar dat zal zeer beperkt zijn. Door alle leerlingen op één school op te nemen in de administratie, krijgen we een hogere bijdrage van de overheid. Op termijn gaan de kinderen naar een basisschool in hun eigen dorp. Dus wie in Groede woont (als voorbeeld) kan daarna naar de school in Groede als ouders/verzorgers daar voor kiezen.

In de klassen stond de week van de lentekriebel centraal. “Je lijf is van jou”. Een actueel thema werd aangesneden in alle groepen. “Nee” zeggen als er iets is wat jij niet wilt. En “nee” doen als een ander dat zegt. Uiteraard aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Tussen allerlei zaken als schooltijden en kinderen uit de Oekraïne door, blijft het primaire proces toch het belangrijkste. Soms ligt de nadruk op lezen of rekenen, soms op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Deze week was een mooi voorbeeld van dat laatste.

Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 22 april: Koningsspelen, groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur uit!
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

GMR Elevantio

Een oudergeleding voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevraagd! Voor cluster West.
Terneuzen, 18-03-2022
Beste ouders van Elevantio,
Aan het eind van dit schooljaar 2020-2021 is een ouderlid van de GMR van Elevantio aftredend. Hierdoor ontstaat er een vacature per 1 augustus 2022. We willen graag alle ouders van de Elevantioscholen uit het cluster West uitnodigen te solliciteren. Daarom sturen we deze brief. In de GMR zitten 4 leden namens alle ouders en 4 leden namens het personeel. Waarbij steeds één ouder met één personeelslid de contactpersoon is voor een cluster. U hoeft geen lid te zijn van de MR van de school om ook binnen de GMR actief te worden. Er zijn ongeveer 8 reguliere vergaderingen per jaar en er vindt altijd overleg plaats met een afvaardiging van het college van bestuur. Wilt u zich kandidaat stellen, stuur dan een brief met motivatie waarin u zich kort voorstelt naar: Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl). Dit kan t/m 22 april 2022. Als meerdere kandidaten zich opgeven, vindt er een verkiezing plaats. De oudergeleding van de MR-en van alle scholen van cluster West van Elevantio kiezen dan uit de kandidaten een nieuw lid van de personeelsgeleding van de GMR. Heeft u vragen of wilt u extra informatie, neem gerust contact op met Cynthia de Kock (c.dekock@probaz.nl) of Conny Bakker (cgijsel@zeelandnet.nl). We kijken uit naar jullie reacties.
et vriendelijke groet, Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
Cynthia de Kock, voorzitter GMR Elevantio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de (G)MR Binnen elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. In die raad houden de leden zich bezig met de inhoud van allerlei zaken van de eigen school. Ze praten en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en hoe je goede beslissingen kunt nemen waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het fijn hebben op school. De GMR bestaat uit betrokken en gedreven mensen die zich in willen zetten voor álle scholen van Elevantio. Ook zij denken mee, maar dan op organisatieniveau, praten en adviseren over schoolzaken, over personeelsbeleid, over financiën, veiligheid op scholen en hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Dit alles in het belang van alle kinderen.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:
30 en 31 maart mandarijn en appel 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl