Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 03-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen en welzijn van kinderen
- Weekoverzicht
- Lestijden en overblijven
- Toegang tot het gebouw
- Looproutes
- Speciaal voor de kleuters
- Vieringen en activiteiten
- Zieke kinderen
- Extra schoonmaak
- Opvang
- Tot slot
Algemeen en welzijn van kinderen

Beste ouders/verzorgers
Bij deze willen wij u zo goed mogelijk informeren over het gedeeltelijk heropenen van de Bavoschool.
We willen u daarvoor vragen om deze brief zorgvuldig door te lezen. Voor de regels die we opgesteld hebben, hebben we de landelijke kaders gebruikt en op locatieniveau met het team gekeken wat dat betekent voor u en de kinderen.
Daarbij hebben we de MR gevraagd mee te kijken, advies te geven en ze geïnformeerd over onze aanpak.
In deze nieuwsbrief proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat het gedeeltelijk opstarten van de school betekent in de praktijk.
Het liefst zouden we willen doen wat we altijd al deden voordat de scholen sloten. Dit is helaas nog niet mogelijk. Wel gaan we onze uiterste best doen om, naast waarborgen van de veiligheid van uw kind(eren), goed onderwijs te verzorgen.

Voor de leesbaarheid en het makkelijk terug kunnen zoeken, werken we met de gebruikelijke indeling van onze nieuwsbrief; elk blokje gaat over een bepaald onderdeel.

Afgelopen week heeft u een kleine vragenlijst gekregen. We vragen u deze in te vullen en aan de leerkracht retour te zenden. Zo kunnen we de kinderen beter opvangen. Als er iets is wat de leerkracht volgens u moet weten dan vragen we om op 6,7 of 8 mei contact op te nemen met de leerkracht. Bij voorkeur per mail.

Weekoverzicht

Voor zover we nu weten, gaan de scholen tot Pinksteren (1 juni) gedeeltelijk open.
Week 19 (4 – 8 mei) verzorgen we op woensdag, donderdag en vrijdag onderwijs op afstand zoals de weken voor de meivakantie. Dit blijven we doen via Yurls. Wel zal de inhoud aangepast worden.
Daarna verdelen we de kinderen in 2 cohorten. Deze noemen we A en B. Maandag hoort u van de leerkracht van uw kind(eren)  in welk cohort uw kind(eren) is/zijn ingedeeld. We moeten hierbij werken met zoveel als mogelijk gelijkwaardige aantallen en mogen niet onderling wisselen. De contacten tussen de diverse groepen moeten tot een minimum beperkt worden. Broertjes en zusjes gaan altijd in hetzelfde cohort naar school.

Cohort A gaat naar school op:
Week 20: maandag en dinsdag 11 en 12 mei
Week 21: maandag en dinsdag 18 en 19 mei
Week 22: maandag en dinsdag 25 en 26  mei

Cohort B gaat naar school op:
Week 20: woensdag, donderdag en vrijdag 13,14 en 15 mei
Week 21: woensdag 20 mei
Week 22: woensdag, donderdag en vrijdag 27,28 en 29 mei

Donderdag 21 en 22 mei zijn vrije dagen wegens Hemelvaart. Elk cohort gaat zo ongeveer evenveel lesuren naar school. Cohort B krijgt dus ook voor maandag 11 en dinsdag 12 mei nog schoolwerk voor thuis. 

Lestijden en overblijven

Ook in overleg met de buitenschoolse opvang hanteren we de volgende lestijden:
Groep 1 tot met 4:
Maandag/dinsdag/donderdag: 8:45 uur – 14:45 uur
Woensdag: 8:30 uur – 12:15 uur
Vrijdag: 8:45 uur – 12:00 uur

Groep 5 tot en met 8:
Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:45 uur – 14:45 uur
Woensdag 8:30 uur – 12:15 uur

Alle schoolgaande kinderen blijven tussen de middag over op school, dit is nodig om de wisselingen en de toestroom van mensen gedurende de dag te minimaliseren. Ook kunnen we zo de pauzemomenten spreiden en kunnen kinderen met hun eigen groep lekker buiten spelen. U wordt gevraagd om uw kind naast een pauzehap ook een gezonde lunch mee te geven. Graag ervoor zorgen dat uw kind dit kan nuttigen zonder hulp van de leerkracht (denk aan: fruit dat al gesneden is, bekers die makkelijk zelf kunnen worden open gedraaid). Aan de overblijf zijn geen kosten verbonden. Alle kinderen eten en drinken in hun eigen groep bij de eigen leerkracht, zo zullen ook de kinderen die niet gewend zijn om over te blijven een vertrouwd gevoel hebben.

Kinderen nemen op hun eerste schooldag alle schoolspullen mee terug naar school. Ze nemen iedere lesdag een gezonde pauzehap mee (let op: er is geen schoolfruit voorlopig) en drinken voor de ochtendpauze. Ook nemen zij een gezonde lunch mee en drinken voor tussen de middag. Er zijn geen gymlessen dus gymkleding blijft thuis. We vragen aan alle kinderen om een pakje papieren zakdoeken in hun rugtas te doen. Er mag verder niets meegenomen worden van thuis.

Toegang tot het gebouw

Enkel personeel en kinderen mogen het plein op en de school in. Dus ook ouders mogen niet op het plein of in de school. Probeer zoveel mogelijk verspreid te wachten aan de hekken en breng en haal uw kind(eren) met slechts 1 volwassene. Ook kleuters moeten aan het hek afgezet worden, de leerkracht of een pedagogisch medewerker zorgt dat ze aanwezig is om uw kind op te vangen. Met de ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs of binnenkort 4 jaar zijn geworden of worden, neemt een leerkracht contact op. Als u een afspraak wilt maken met een leerkracht dan moet dit per mail of telefonisch. Er is een uitzondering voor een aantal ambulant begeleiders. Als uw kind begeleiding kreeg voordat de school dicht ging laat de leerkracht of zorg-coördinator aan u weten of deze begeleiding doorgaat. Ook onze vrijwilligers mogen helaas niet de school in. 

Looproutes

Binnen de school zullen wij looproutes aanhouden zodat we elkaar zo min mogelijk tegenkomen in de gangen. We hebben om deze reden ook verschillende ingangen en uitgangen van en naar ons plein toe.
De kinderen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van het hek nabij het bruggetje.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van het hek nabij de Katholieke kerk. Dit zullen we ook aangeven aan de toegang tot het plein.
Het is niet toegestaan om via de deuren van de kinderopvang of de openbare basisschool te komen. Alleen kinderen die voor schooltijd op de BSO zijn, komen via die deur naar school. Via hetzelfde hek gaan de kinderen weer naar huis.

Speciaal voor de kleuters

Aan de ouders van onze jongste kinderen willen we vragen om jassen, broeken en schoenen aan te trekken die uw kind zelf aan en uit kan doen.
Met de leerkrachten van de kleutergroepen zijn afspraken gemaakt over het materiaalgebruik, daarbij geldt dat het tussentijds schoongemaakt gemaakt moet kunnen worden. Zo zal bijvoorbeeld klei in deze periode niet gebruikt kunnen worden.
Voor jonge kleuters die nog moeten komen oefenen of net aan het oefenen waren op school geldt dat we het aan ouders over laten of zij naar school komen. U kunt dit bespreken met de betreffende leerkracht. We begrijpen dat het voor deze jonge kinderen extra spannend kan zijn om al aan het hek afscheid te nemen. Helaas mogen we ook voor deze kinderen geen uitzondering maken. Als ouder kunt u het beste inschatten of uw kind hier klaar voor is, de leerkracht denkt graag met u mee.
Graag verschoonspullen in een plastic tasje meegeven voor eventuele “ongelukjes”.

Vieringen en activiteiten

Voorlopig vinden er geen vieringen of andere activiteiten plaats onder schooltijd. U wordt tijdig geïnformeerd over activiteiten die later dit schooljaar nog op de planning staan. De avondvierdaagse gaat ook niet door.
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren (meer dan ooit: zeker niet verplicht) maar alleen op voorverpakte en houdbare dingen.  We geven de traktatie mee naar huis. We besteden natuurlijk wel de nodige aandacht aan de verjaardag van elk kind.
Voor groep 8 gaan we in overleg met de ouders/verzorgers over de laatste schoolweek. Ook dit jaar moet er een leuk eind aan de basisschooltijd komen.

Zieke kinderen

De leerplicht zal in deze tijd niet streng gehandhaafd worden. Mocht u twijfels of zorgen hebben over het naar school laten gaan van uw kind dan vragen we u om dit te delen met de schoolleiding.
Mocht uw kind klachten hebben dan moet hij/zij thuisblijven. Uw kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is. Het gaat om deze klachten:
o Verkoudheid
o Koorts
o Niezen
o Keelpijn
o Moeilijk ademen
o Hoesten
Mocht u een vermoeden hebben van het Corona virus dan heeft u de plicht dit te melden aan de schoolleiding.
Mocht uw kind ziek worden in de groep dan zal de leerkracht direct contact met u opnemen met de vraag om uw kind zo snel mogelijk op te komen halen.
We gaan ervan uit dat we elkaar goed op de hoogte houden van de gezondheid van uw kind. Mocht er toch twijfel ontstaan dan mag school de temperatuur van uw kind opmeten met een oorthermometer (die uiteraard iedere keer zorgvuldig ontsmet zal worden) maar we gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Extra schoonmaak

We hebben de intentie om zo goed mogelijk te werken aan de hygiëne op school maar kunnen daarbij geen 100% veilige situaties garanderen. De schoonmaak is uitgebreid en daarnaast gelden er afspraken over handen wassen, omgang met elkaar in het lokaal, looproutes door ons kindcentrum en gespreid buiten spelen. Alle toiletten en contactpunten zullen meerdere malen per dag worden schoongemaakt. De leerkracht legt de afspraken over de maatregelen op de eerste lesdag aan de kinderen uit.

Opvang

Uw kind kan gebruik maken van de BSO als u een contract heeft of een contract afsluit (voorschoolse en naschoolse opvang) op de dagen dat hij/ zij naar school gaat. Op andere dagen mogen in navolging van de richtlijn van het ministerie de kinderen geen gebruik maken van de BSO. De naschoolse opvang start dan om 14.45 uur dit is de eindtijd van de school.
De compensatie regeling van de overheid voor de ouderbijdrage blijft ook na 11 mei van kracht.
Zodra u weet in welk cohort uw kind(eren) zit/zitten, kunt u dit regelen met de kinderopvang.

Voor kinderen van ouders die beiden werken in een vitaal beroep of waarvan een van beiden werkt in een vitaal beroep, is er een blijvende mogelijkheid voor noodopvang.
Deze mogelijkheid is er echter alleen indien u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft of kunt regelen. Tijdens de schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 verzorgt de school de noodopvang. We vragen u om uiterlijk 8 mei per mail door te geven aan de leerkracht van de groep van uw kind op welke dagen u noodopvang nodig heeft. Voor 8.30 uur en na schooltijd 14.45 uur wordt de noodopvang verzorgd door de kinderopvang. Er zal geen onderwijs worden gegeven op dagen dat kinderen gebruik maken van de noodopvang. Het gaat dan echt om opvang.

Tot slot

Al deze afspraken gelden voor in ieder geval week 20,21 en 22. Als er voor de periode daarna nieuwe maatregelen worden afgekondigd door de regering zullen we kijken wat nodig is om weer aanpassingen te doen aan deze lijst. Ook kan het zijn dat we tussendoor kleine aanpassingen moeten doen, ook voor ons is dit een nieuwe manier van werken. 
We zijn ons bewust van de grootte van deze lijst met afspraken. Het is echter zo dat we de veiligheid van uw kind en onze medewerkers alleen met behulp van uw medewerking zo goed mogelijk kunnen waarborgen. We rekenen erop dat u daarom alles goed heeft doorgelezen. Uiteraard mag u altijd vragen stellen.
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,

Marc Van Vlierberghe
directeur

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl