Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 02-10-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Overblijven
- Ventilatie
Algemeen

Zoals vorige week al aangegeven, is er (weer) een nieuw protocol voor de basisscholen. De meeste wijzigingen zijn klein en vooral voor personeelsleden van invloed. Maar er zijn er ook een paar die u als ouders/verzorgers direct raken. Daarom, in eigen woorden, een samenvatting van de belangrijkste regels.

Naast de “vaste” regels van afstand, papieren handdoekjes en geen handen schudden, is het van belang dat men niet zomaar de school in komt. Voor iedereen die geen leerling of personeelslid van de school is, is het helder: alleen op afspraak komt u binnen. Het halletje bij de GGD gebruiken we als meetpunt; daar staat een blauw tafeltje en kunt u eventueel na overleg met personeel iets achterlaten wat wij dan naar de kinderen brengen (de bekende vergeten beker of broodtrommel). Dat doen we om het aantal contacten te beperken en ook om te voorkomen dat we omkomen in de registratie die we bij moeten houden van iedereen die de school in komt.

Kinderen moeten onderling én tot personeel en vaste vrijwilligers geen anderhalve meter afstand te houden. Dit gaat dus om een kleine groep volwassenen: personeel, studenten die stage lopen, overblijfvrijwilligers en 2 vaste vrijwilligers.

Kinderen met alleen een snotneus mogen gewoon naar school. Maar kinderen die daarbij bijvoorbeeld ook koorts hebben, moeten thuis blijven. Ook als een huisgenoot koorts heeft en daarbij klachten die op Covid-19 kunnen wijzen, moeten de kinderen thuis blijven. U ziet dat het woord “koorts” hierbij een belangrijke rol speelt. Omdat wij geen temperatuur van kinderen op mogen nemen, zullen we bij twijfel altijd contact met u opnemen. Thuis kunt u dan nagaan of uw kind wel of geen koorts heeft. Uiteraard blijven kinderen ook thuis als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Zo ook als kinderen zelf positief getest zijn. In die laatste 2 gevallen dient u de adviezen van de GGD op te volgen.

Voor personeelsleden zijn de regels weer anders. Elk personeelslid heeft het protocol ontvangen. Om de voortgang van het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat kinderen met koorts echt thuis blijven. Want zodra een leerkracht klachten krijgt, moeten zij naar huis. Hoewel er sprake is van voorrangsbeleid, zijn leerkrachten vaak nog meerdere dagen kwijt aan “wachten". En vervangers zijn schaars. Vandaar dat wij deze regel toch nog eens extra willen benadrukken want u begrijpt dat zieke kinderen ook een leerkracht ziek kunnen maken.

We hopen nog steeds dat Zeeland de “witte vlek” op de landkaart blijft als het gaat om het aantal besmettingen, maar dat moeten we samen bereiken. 

 

 

Data om te onthouden en proefwerken

Data om te onthouden:

  • 30 september tot en met 11 oktober: kinderboekenweek, u kunt kassabonnen  met kinderboeken van de Bruna inleveren.
  • 10 mei 2021: schoolfotograaf.

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen in oktober de volgende pauzesnack:
7 en 8 oktober: meloen en banaan
14 en 15 oktober: snoeptomaatjes en appel
28 en 29 oktober: kiwi en minikomkommer

Proefwerken:
Groep 5: vrijdag 9 oktober proefwerk geschiedenis thema 1

Groep 8: maandag 5 oktober proefwerk Aardrijkskunde thema 1

Overblijven

De afgelopen weken heeft ruim 70% van de ouders/verzorgers de bijdrage voor het overblijven reeds betaald. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Wellicht is deze bijdrage aan uw aandacht ontsnapt. U kunt uw bijdrage overmaken naar: 
NL34 RABO 0101.2429.99 ten name van SCOBA inz. Act. Sint Bavo.
Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep. De hoogte van de bijdrage: 21 euro voor kinderen van groep 1 tot en met 4 en 28 euro voor kinderen van groep 5 tot en met 8. Genoemde bedragen zijn voor een heel jaar. Dat is nog geen 20 cent per dag.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u voor deze bijdrage gebruik maken van de Stichting Leergeld.

Eind oktober starten we met de verzoeken voor de ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage besteden we volledig aan uw kind(eren). De decembermaand alleen al maakt meer dan de helft van deze bijdrage op. Een cadeautje aan het begin van de maand en alle andere zaken die bij het grote kinderfeest horen. En vlak daarna de viering van het Kerstfeest. 

Ventilatie

Aan: alle ouders/verzorgers van de Sint Bavoschool

Betreft: ventilatiescan schoolgebouw

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de afgelopen periode is er landelijk veel aandacht geweest voor de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het COVID-19-virus. 
Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan de reguliere gezondheidseisen voldoet. 
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiervoor het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS heeft alle schoolbesturen in Nederland gevraagd om vóór 24 september een ventilatiescan uit te voeren op alle onder haar bevoegd gezag vallende basisscholen en medewerkers en ouders uiterlijk 1 oktober te informeren over de resultaten. 
Het onderzoek is  midden september uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf met als resultaat dat: 

De ventilatie op de Sint Bavoschool voldoet aan de geldende richtlijnen.
We blijven alert op het hanteren van de extra RIVM-richtlijnen.

Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
Conform aanvullend advies zullen we periodiek met CO2-metingen het binnenklimaat monitoren.  
De verklaring- en de volledige ventilatiescan worden op korte termijn met het team en de medezeggenschapsraad van onze school besproken en nader toegelicht.

De directeur van uw school zal u de komende weken nader informeren over de voortgang. 
Mocht u tussentijds  vragen hebben, verzoek ik u contact op te nemen met de directeur van uw school.

Namens het bestuur van SCOBA

Met vriendelijke groet,

Henk Verweg, algemeen-directeur.   

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl